කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
Assigning the duties by the newly appointed Government Agent/District Secretary
Task Force on the Suppression of Covid-19 Virus Spread
Task Force on the Suppression of Covid-19 Virus Spread
ආරෝග්‍යා පරමාලාභා සන්තුට්ඨි පරමං ධනං නීරෝගිකම උතුම්ම ධනයයි

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්

පුවත් සහ සිදුවීම්

ගණකාධිකාරී සේවයට එක්වූ ඔබට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්

2020 වර්ෂයේ පැවති ගණකාධිකාරි සේවයේ 111 ශ්‍රේණියට...

2021 වර්ෂය සදහා තුවක්කු බලපත්‍ර අළුත් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම

2021 වර්ෂය සදහා තුවක්කු බලපත්‍ර අළුත් කිරීමේ කාලය...

73 වන ජාතික නිදහස් දිනය (2021/02/04)

73 වන ජාතික නිදහස් දිනය , 2021-02-04 73 වන ජාතික...

2021 වසර සඳහා තුවක්කු බලපත්‍ර අළුත් කිරීම

තුවක්කු ආඥා පනතේ 05(1) හා 23(3) වගන්තිවල විධිවිධා...

කෝවිඩ්-19 නිවාරණ වැඩසටහන

දිළිඳු පවුල් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය...

කෝවිඩ්-19 නිවාරණ වැඩසටහන

තව කියවන්න, 2020-04-01 තව කියවන්න, 2020-04-01

මාධ්‍ය නිවේදනය

කොවිඩ් - 19 වෛරසය ව්‍යාප්තිය සීමා කිරීම සඳහාවන&nb...

« »