කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
Assigning the duties by the newly appointed Government Agent/District Secretary
Task Force on the Suppression of Covid-19 Virus Spread
Task Force on the Suppression of Covid-19 Virus Spread
ආරෝග්‍යා පරමාලාභා සන්තුට්ඨි පරමං ධනං නීරෝගිකම උතුම්ම ධනයයි

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්

පුවත් සහ සිදුවීම්

73 වන ජාතික නිදහස් දිනය (2021/02/04)

73 වන ජාතික නිදහස් දිනය , 2021-02-04 73 වන ජාතික...

2021 වසර සඳහා තුවක්කු බලපත්‍ර අළුත් කිරීම

තුවක්කු ආඥා පනතේ 05(1) හා 23(3) වගන්තිවල විධිවිධා...

කෝවිඩ්-19 නිවාරණ වැඩසටහන

දිළිඳු පවුල් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය...

කෝවිඩ්-19 නිවාරණ වැඩසටහන

තව කියවන්න, 2020-04-01 තව කියවන්න, 2020-04-01

මාධ්‍ය නිවේදනය

කොවිඩ් - 19 වෛරසය ව්‍යාප්තිය සීමා කිරීම සඳහාවන&nb...

« »