සංස්කෘතික අංශය

අරමුණ

  නිවුණු හැදුණු පිරුණු සොඳුරු මිනිසුන් පිරි පින්බර දේශයක් එක්ව ගොඩ නැගීම