පොලිස් ස්ථාන
පොලිස් ස්ථානය ස්ථානාධිපති කාර්යාලය පොදු
නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වයඹ පළාත +94 372 222 356  
නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කුරුණෑගල +94 372 223 490  
මූලස්ථාන පොලීසිය - කුරුණෑගල +94 372 222 228  
පොලිස් ස්ථානය - කුරුණෑගල +94 372 222 226 +94 372 222 222
පොලිස් ස්ථානය - පොල්ගහවෙල +94 372 243 226 +94 372 243 222
පොලිස් ස්ථානය - අලව්ව +94 372 278 127 +94 372 278 122
පොලිස් ස්ථානය - පොතුහැර +94 372 237 585 +94 372 237 522
පොලිස් ස්ථානය - වාරියපොල +94 372 267 226 +94 372 267 222
පොලිස් ස්ථානය - වීරඹුගෙදර +94 372 050 222 +94 372 248 019
පොලිස් ස්ථානය - වැල්ලව +94 372 235 101 +94 372 235 062
පොලිස් ස්ථානය - ගොකරැල්ල +94 372 250 526 +94 372 250 525
පොලිස් ස්ථානය - මාවතගම +94 372 299 269 +94 372 299 222
පොලිස් ස්ථානය - රිදීගම +94 372 252 023 +94 372 252 022
පොලිස් ස්ථානය - කුඹුක්ගැටේ +94 718 592 128 +94
පොලිස් ස්ථානය - කුලියාපිටිය +94 372 281 223 +94 372 281 222
පොලිස් ස්ථානය - නාරම්මල +94 372 249 060 +94 372 249 222
පොලිස් ස්ථානය - පන්නල +94 372 246 036 +94 372 246 022
පොලිස් ස්ථානය - ගිරිඋල්ල +94 372 288 026 +94 372 288 022
පොලිස් ස්ථානය - හෙට්ටිපොල +94 372 291 023 +94 372 291 022
පොලිස් ස්ථානය - කටුපොත +94 372 247 474 +94 372 247 365
පොලිස් ස්ථානය - දුම්මලසූරිය +94 322 240 600 +94 322 240 624
පොලිස් ස්ථානය - බිංගිරිය +94 +94 372 246 165
මූලස්ථාන පොලීසිය - නිකවැරටිය +94 372 260 343 +94
පොලිස් ස්ථානය - නිකවැරටිය +94 372 260 361 +94 372 260 222
පොලිස් ස්ථානය - කොබෙයිගනේ +94 +94 372 293 024
පොලිස් ස්ථානය - කොටවෙහෙර +94 +94 372 260 322
පොලිස් ස්ථානය - රස්නායකපුර +94 +94 372 279 974
පොලිස් ස්ථානය - මහව +94 372 275 223 +94 372 275 222
පොලිස් ස්ථානය - අඹන්පොල +94 +94 372 253 044
පොලිස් ස්ථානය - පොල්පිතිගම +94 +94 372 273 130
පොලිස් ස්ථානය - ගල්ගමුව +94 +94 372 253 022
පොලිස් ස්ථානය - මීගලෑව +94 +94 252 281 222
පොලිස් ස්ථානය - ගිරිබාව +94 +94 372 553 622