தேர்தல் பிரிவு
தேர்தல் பிரிவு
கல்கமுவ
நிகவெரடிய
யாப்பஹுவ
ஹிரியால
வாரியபொல
பின்கிரிய
பண்டுவஸ்நுவர
கடுகம்பொல
குளியாபிடிய
தம்பதெனிய
பொல்கஹவெல
குருநாகல்
மாவதகம
டோடங்கஸ்ளன்ட