‌‌2021 වර්ෂය ශ්‍රි ලංකා පරිපාලන සේවයට බඳවා ගත් නවක පරිපාලන සේවා නිලධාරීන් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සමාරම්භක උත්සවය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් ආර්.එම්.ආර්. රත්නායක මහතාගේ ප්ර්ධානත්වයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේදි 2021.10.04 දින පැවැත්විය.

2

2

2

ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 අදාලව ස්ථානීය විගණනය 09-08-2021 දින දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී zoom මෘදුකාංගය භාවිතයේ පැවැත්වේ.

ජාතික ක්‍රීඩා දිනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සමගාමීව 2021.07.30 වන දින කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පවත්වන ලද ක්‍රීඩා වැඩසටහන. සංවිධානය - ක්‍රීඩා අංශය

2

2

2

2

2

2

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරීන්ගේ සුහදතාවය වර්ධනය කිරීම සදහා පැවති අන්තර් අංශ සුහද ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවස්ථා කීපයක්.

2

2

2

2

2

2 FormatFactoryvlcsnap 2020 02 05 10h59m39s139 FormatFactoryvlcsnap 2020 02 05 10h59m58s919

 

 

 

 

 

 

ප්‍රතිලාභීන් රැකියා ගත කිරීමේ වැඩසටහන - රැකියා කේන්ද්‍රය (2021/02/10)