තත්ත්ව ප්‍රතිපත්තිය

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාල 30 සහ අනෙකුත් සියලු පාර්ශව කරුවන් මනාව සම්බන්ධීකරණය කරමින්, සහශ්‍ර සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරාගත හැකිවන පරිදි, රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන්වලට අනුකූලව, ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන ක්ෂේත්‍රෙය් අපවෙත පැවරුණු සියලුම වැඩසටහන් ඉහළම ඵලදායිතාවයකින් යුක්තව ක්‍රියාත්මක කර, අපයෝජනයෙන් තොර අයිතිවාසිකම් පාදක කරගත් ළමා මිතුරු පරිසරයක් තුළ තම ළමා කාලය ගත කිරීමට දරුවන්ට සුදුසු වාතාවරණයක් සහතික කිරීමට කටයුතු කිරීම

අරමුණු

   කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සහ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සැලසුම් කරනු ලබන වැඩසටහන් අදාළ කාල සීමාව තුළ සම්බන්ධීකරණය කිරීම
 කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සහ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිපාදන මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන් වල මුල්‍ය ප්‍රගතිය 90% ට වඩා අදාළ වර්ෂය තුළ භාවිතයට ගැනීම
   ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන් වල ප්‍රගතිය ඇතුලත් දත්ත මාසිකව ඊළඟ මස 05 දිනට පෙර පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යැවීම