තත්ත්ව ප්‍රතිපත්තිය

අසාධාරණ වෙළ‍ඳ පිළිවෙත් වලට විරුද්ධව පාරිභෝකයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් වලට නිසි සැලකිල්ල දැක්වීම. පාරිභෝගික අධ්‍යාපනය හා පාරිභෝගික සවි බලගැන්වීමේ කටයුතු වල නිරත වීම

අරමුණු

    පාරිභෝගිකයින්ගේ ජීවිත සහ දේපළ වලට උපද්‍රවයන් සිදුවන භාණ්ඩ අළෙවි කිරීමට සහ සේවා සැපයීමට එරෙහිව පාරිභෝගිකයින් ආරක්ෂා කිරීම
  අසාධාරණ වෙළඳ පිළිවෙත් වලට විරුද්ධව පාරිභෝගිකයින් ආරක්ෂා කිරීම සහ පාරිභෝගිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් වලට නිසි සැලකිල්ල දැක්වීම
    පාරිභෝගිකයින්ට තරගකාරී මිළට භාණ්ඩ හා සේවාවන් ලබා දීමට සහතික වීම
    පාරිභෝගික සූරාකෑම් වලට එරෙහිව සහන ලබා දීම