දැක්ම

බොදු පිරිවෙත් සුරකින දැහැමි සමාජයක් කරා

අරමුණු

   ථෙරවාදී බුදු දහම ආරක්ෂා කිරීම, පෝෂණය කිරීම හා ප්‍රචලිත කිරීම
 සාංඝික දේපළ සුරක්ෂිත කිරීම, සංවිධානය කිරීම හා ඒවා සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ඡිතිය සඳහාම යෙදවීම
   බෞද්ධ සාරධර්ම අගයන ගුණ ගරුක නිර්මාණශීලී ජන සමාජයක් ඇති කරලීම
   බුද්ධ ශාසනය හා අනාදිමත් කාලයක සිට බැදුණු අනෙකුත් මතවාදයක් කාලීන අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන පරිදි පවත්වාගෙන යාම, පෝෂෂය කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම
    බෞද්ධ සාහිත්‍ය හා කලා ශිල්ප සංරක්ෂණය කිරීම, පෝෂණය කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම
   සංවිධානාත්මක හා නූතන තාක්ෂණයට අනුකූල බෞද්ධ ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම සඳහා බෞද්ධ ජනතාව පෙළගැස්වීම හා මෙහෙයවීම