තත්ත්ව ප්‍රතිපත්තිය

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රමුඛතම සේවා සපයන්නා ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කෙට්ඨාෙස 30 ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් සියල්ල සම්බන්ධීකරණය කරමින්, රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීම, සේවා අධීක්ෂණය, ඇගයීම හා නිරන්තර වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් දිස්ත්‍රික්කයේ පුරවැසියන්ට මිත්‍රශීලී විශිෂ්ට හා ගුණාත්මක සේවාවක් ලබාදීම උපාය මාර්ගික සැළසුම්කරණය තුළින් භෞතික, මානව හා මුල්‍ය සම්පත් නිසි කළමනාකරණ සේවාවන්හි සඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමෙන් පුරවැසි අවශ්‍යතා උපරිමව තෘප්තිමත් වන අයුරින් විශිෂ්ට රාජ්‍ය සෙවාවක් ඉටුකිරීම අපගේ ප්‍රතිපත්තියයි

අරමුණු

    ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙතින් නියම කරන ලද ආපදා අවම කිරීමේ වැඩ සටහන් නියමිත දිනට අවසන් කිරීම
  ආපදාවකට මුහුණු දීම සදහා ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම
    පුහුණු කිරීම ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ලබා දී ඇති ඉලක්කයට නිම කිරීම
    ආපදාවක් සිදුවූ වහාම ඒ සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා කමිටු පිහිටුවීම හා පෙර සුදානම් සැළසුම් සකස් කිරීම ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථායෙන් ලබාදී ඇති ඉලක්කයට නිම කිරීම