තත්ත්ව ප්‍රතිපත්තිය

අපයෝජනයෙන් තොර සුන්දර ළමා වියක්

අරමුණ

    කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ දරුවන් සියලු ආකාරයේ අපයෝජනයන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම හා වින්දිත දරුවන් සඳහා මනෝ සමාජීය මැදිහත්කරණය ලබා දීම