තත්ත්ව ප්‍රතිපත්තිය

රජයේ ප්‍රතිපත්ති සහ අණපනත් වලට අනුකූලව පුරවැසි අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම සඳහා යොදවා ඇති මානව හා භෞතික සම්පත් කාර්යක්ෂමව, ඵලදායීව කළමණාකරණය කිරීම සහ නායකත්වය සැපයීම

මෙහෙවර

සේවාලාභීන්ගේ අවශ්‍යතා හඳුනා ගෙන අංශය තුළ ඇති සම්පත් ඵලදායීව යොදා ගෙන දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට උපරිම සේවයක් ඉටු කිරීම

අරමුණු

   කාර්යමණ්ඩල සේවා අවශ්‍යතා නියමිත දිනට නිම කිරීම
 සේවාලාභී ප්‍රඥප්තියේ සඳහන් කාල සීමාවන් තුළ අදාළ සේවාවන් සැපයීම
   වාර්ෂික පුහුණු සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම
   භෞතික සම්පත් නඩත්තු කිරීම සහ අත්පත් කර ගැනීම සඳහා වෙන්වන ප්‍රතිපාදන 100% ප්‍රයෝජනයට ගැනීම
   අමාත්‍යංශ හා දෙපාර්තමේන්තු වලට ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්තා නියමිත දිනට යැවීම