ප්‍රතිපත්තිය

සම්පත් උපරිම හා ඵලදායී ලෙස කළමණාකරනය කර ගනිමින් ගොවි ප්‍රජාව නගා සිටුවීම හා ආහාර සුරක්ෂිත තාවයක් ඇති කිරීම

අරමුණු

    මධ්‍යම රජයේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හා වෙනත් රේඛීය අමාත්‍යංශ මඟින් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හරහා සිදු කරනු ලබන විවිධ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා ලැබෙන ප්‍රතිපාදන දෙසැම්බර් 31 දිනට පෙර 90% කට වඩා ප්‍රයෝජනයට ගැනීම.
  දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකර්මාන්තයේ පවතින ගැටළු හඳුනාගෙන ඒ සඳහා සුදුසු ව්‍යාපෘති නියමිත දිනට පෙර ක්‍රියාත්මක කිරීම
   වසරට නියමිත දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටු සංඛ්‍යාව සංවිධානය සහ එහිදී පැන නඟින සියලු ගැටළු සහ යෝජනා සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීම
    මාසිකව දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකාර්මික දත්ත හා තොරතුරු රැස්කිරීම සහ ඒවා අදාළ අංශ වලට නියමිත දිනය පෙර ලබා දීම
    කන්නය තුළදී කෘෂිකර්මික නිෂ්පාදන ඉලක්ක ගත ප්‍රමාණයන්ගෙන් 90%කට වඩා මිලදී ගැනීම හා අළෙවිය සමිබන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම
    මධ්‍යම රජයේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හා වෙනත් රේඛීය අමාත්‍යාංශය මගින් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හරහා සිදු කරනු ලබන විවිධ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන වැඩසටහන් සිදු කිරීම
    වසරට නියමිත දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටු සංඛ්‍යාව සංවිධානය සහ එහිදී පැන නඟින සියලු ගැටළු සහ යෝජනා සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීම
     මාසිකව දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකර්මික දත්ත හා තොරතුරු රැස්කිරීම සහ ඒවා අදාළ අංශ වලට නියමිත දිනය පෙර ලබා දීම