තත්ත්ව අරමුණ

   අවම වශයෙන් සේවා ප්‍රඥප්තියේ සඳහන් කාල සීමාවන් තුළ අදාළ සේවාවන් සැපයීම
 සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වෙන් වන ප්‍රතිපාදන දෙසැම්බර් 31 දිනට පෙර 100% ප්‍රයෝජනයට ගැනීම
   නිශ්චිත කාල රාමුව තුළ සම්පත් කළමණාකරණය
   අමාත්‍යංශ හා දෙපාර්තමේන්තු වලට ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්තා නියමිත දිනට යැවීම