• கற்பித்தல் மருத்துவமனை - குருநாகல்
  • அடிப்படை மருத்துவமனைகள்
மருத்துவமனை பெயர் தொலைபேசி எண்
தம்பதெனிய  037 2266592
கல்கமுவ  037 2253061
குளியாபிடிய  037 2281261
நிகவெரடிய  037 2260261
   
  • பிரதேச வைத்தியசாலை
மருத்துவமனை பெயர் தொலைபேசி எண்
கிரிபாவ 037 3980033
ராஜாங்கனய 025 3259144
மஹநான்னேரிய 037 3378880
மீகலேவ 025 3855062
எஹெடுவெவ 037 2253322
அதரகல்ல 037 3981381
அம்பன்பொல 037 2253063
கொடவெஹெர 037 2260311
மஹகிரில்ல 037 3379341
மஹவ 037 2275261
கரபே 037 3379614
நாகொல்லாகம 037 3379615
பொல்பிதிகம 037 2273258
நிகவெவ 037 3975025
மஹமூகலன்யாய 037 3975039
கொகரெல்ல 037 2250560
ஹிரிபிடிய 037 2264061
வாரியபொல 037 2267261
கொபெய்க​நே 037 2293060
பிங்கிரிய 032 2246160
வீரபொகுன -
ஹெட்டிபொல 037 2291061
கடுபொத 037 2247053
வெல்லவ 037 2235077
இதுள்கொடகந்த 037 3376061
தலம்பிடிய 037 2238061
மாவதகம 037 2299261
முவன்ஹெல 037 2228961
தெல்விட 037 5674490
ரிதீகம 037 2252061
கோனிகொட 037 3665190
சண்தலங்காவ 031 2299661
வீரபுகெதர 037 3879243
கொச்ஹேன 037 2281262
துனகதெனிய 032 2256660
போபிடிய 037 2288880
கதாநேகெதர 037 2285861
நாரம்மல 037 2249261
அலவ்வ 037 2278161
நவதல்வத்த 037 3378060
பொல்கஹவெல 037 2243261