රෝහලේ නම
දුරකථන අංකය
 දඹදෙණිය  037 2266592
 ගල්ගමුව  037 2253061
 කුලියාපිටිය  037 2281261
 නිකවැරටිය  037 2260261
   
  • ප්‍රාදේශීය රෝහල්
 රෝහලේ නම
දුරකථන අංකය
ගිරිබාව 037 3980033
රාජාංගනය 025 3259144
මහනාන්නේරිය 037 3378880
මීගලෑව 025 3855062
ඇහැටුවැව 037 2253322
අතරගල්ල 037 3981381
අඹන්පොල 037 2253063
කොටවෙහෙර 037 2260311
මහගිරිල්ල 037 3379341
මහව 037 2275261
කරඹේ 037 3379614
නාගොල්ලාගම 037 3379615
පොල්පිතිගම 037 2273258
නිකවැව 037 3975025
මහමූකලන්යාය 037 3975039
ගොකරැල්ල 037 2250560
හිරිපිටිය 037 2264061
වාරියපොල 037 2267261
කොබෙයිගනේ 037 2293060
බිංගිරිය 032 2246160
වීරපොකුණ -
හෙට්ටිපොල 037 2291061
කටුපොත 037 2247053
වැල්ලව 037 2235077
ඉඳුල්ගොඩකන්ද 037 3376061
තලම්පිටිය 037 2238061
මාවතගම 037 2299261
මුවන්හෙල 037 2228961
දෙල්විට 037 5674490
රිදීගම 037 2252061
ගෝනිගොඩ 037 3665190
සඳලංකාව 031 2299661
වීරඹුගෙදර 037 3879243
කොස්හේන 037 2281262
දුනකදෙණිය 032 2256660
බෝපිටිය 037 2288880
කඳානේගෙදර 037 2285861
නාරම්මල 037 2249261
අලව්ව 037 2278161
නවතල්වත්ත 037 3378060
පොල්ගහවෙල 037 2243261