මැතිවරණ කොට්ඨාශ
ගල්ගමුව
නිකවැරටිය
යාපහුව
හිරියාල
වාරියපොල
බිංගිරිය
පඩුවස්නුවර
කටුගම්පොල
කුලියාපිටිය
දඹදෙණිය
පොල්ගහවෙල
කුරුණෑගල
මාවතගම
දොඩංගස්ලන්ද