1

நகராட்சி கவுன்சில்கள்
01 குருநாகல்                                                     

நகர கவுன்சில்கள்
02 குலியபடை                            

மாகாண சபை
03 அலவ்வ                     
04 பின்கிரிய
05 கல்கமுவ
06 இப்பாகமுவ
07 கொபைகனே
08 குலியபடை
09 குருநாகல்
10 மாஹோ
11 மாவதகம
12 நிகவெரடிய
13 பன்னல
14 Panduwasnuwara West
15 பொல்கஹவெல
16 பொல்பிதிகம
17 ரிதீகம
18 உடுபத்தாவ
19 வாரியபொல
20 கிரிபாவ
21 நரம்மள