මහ නගර සභා
01 කුරුණෑගල                                                   

නගර සභා
02 කුලියාපිටිය                                    

ප්‍රාදේශීය සභා
03 අලව්ව                  
04 බිංගිරිය
05 ගල්ගමුව
06 ඉබ්බාගමුව
07 කොබෙයිගනේ
08 කුලියාපිටිය
09 කුරුණෑගල
10 මහව
11 මාවතගම
12 නිකවැරටිය
13 පන්නල
14 පඩුවස්නුවර බටහිර
15 පොල්ගහවෙල
16 පොල්පිතිගම
17 රිදීගම
18 උඩුබද්දාව
19 වාරියපොල
20 ගිරිබාව
21 නාරම්මල